חוק זכויות החולה

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996 תוכן ענינים פרק א': מטרת החוק סעיף 1     מטרת החוק פרק ב': פרשנות סעיף 2     הגדרות פרק ג': הזכות לטיפול רפואי סעיף 3     הזכות לטיפול רפואי סעיף 4     איסור הפליה סעיף 5     טיפול רפואי נאות סעיף 6     מידע בדבר זהות המטפל סעיף 7     דעה…

Read More

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957 תוכן ענינים פרק ראשון הגדרות    סעיף 1 תחולת החוק    סעיף 2 היסוד לשימוש בסמכות    סעיף 3 פרק שני: סמכויות פיקוח אכרזה על מצרכים ושירותים בני פיקוח    סעיף 4 פיקוח כללי על מצרכים ושירותים    סעיף 5 ללא כותרת    סעיף 6 ללא כותרת    סעיף 6א ללא כותרת    סעיף 6ב ללא כותרת  …

Read More

חוק החוזים האחידים

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982 תוכן ענינים פרק א: הוראות יסוד מטרת החוק    סעיף 1 הגדרות    סעיף 2 תנאי מקפח וביטולו    סעיף 3 חזקות    סעיף 4 הגבלת זכות הפניה לערכאות    סעיף 5 פרק ב: בית הדין לחוזים אחידים בית הדין וחבריו    סעיף 6 מותב בית הדין    סעיף 7 ניגוד ענינים    סעיף 8 ראיות וסדרי דין    סעיף…

Read More

חוק החוזים תרופות בשל הפרת חוזה

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק החוזים תרופות בשל הפרת חוזה , תשל"א-1970 תוכן ענינים פרק א: הוראות כלליות הגדרות    סעיף 1 תרופות הנפגע    סעיף 2 פרק ב: התרופות הזכות לאכיפה    סעיף 3 תנאים באכיפה    סעיף 4 אכיפה בעסקה טעונת רישום    סעיף 5 הגדרה    סעיף 6 הזכות לביטול    סעיף 7 דרך הביטול    סעיף 8 השבה לאחר ביטול    סעיף 9 הזכות…

Read More

חוק החוזים חלק כללי

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 תוכן ענינים פרק א: כריתת החוזה כריתת חוזה — כיצד    סעיף 1 הצעה    סעיף 2 חזרה מן ההצעה    סעיף 3 פקיעת ההצעה    סעיף 4 קיבול    סעיף 5 קיבול דרך התנהגות    סעיף 6 חזקת קיבול    סעיף 7 מועד הקיבול    סעיף 8 קיבול לאחר פקיעה    סעיף 9 חזרה מן הקיבול    סעיף 10…

Read More

חוק ההוצאה לפועל

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 תוכן ענינים פרק א': הוראות כלליות סעיף 1     הגדרות סעיף 2     לשכות הוצאה לפועל סעיף 3     מינוי רשמי הוצאה לפועל וכהונתם סעיף 3א     מעמדם וסמכותם של רשמי הוצאה לפועל סעיף 3ב     תחולת הוראות מחוק בתי המשפט סעיף 3ב1     סמכות רשם לסיים דיון סעיף 3ב2   …

Read More

חוק הדיור המוגן

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק הדיור המוגן, תשע"ב-2012 תוכן ענינים פרק א': הגדרות סעיף 1     הגדרות פרק ב': רישיון להפעלת בית דיור מוגן סעיף 2     חובת רישוי סעיף 3     בקשה לרישיון או לחידושו סעיף 4     תנאים למתן רישיון או לחידושו סעיף 5     דחיית סעיף 6     סירוב לתת רישיון או לחדשו סעיף 7   …

Read More

חוק הגנת הצרכן

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 תוכן ענינים פרק א': פרשנות סעיף 1     הגדרות פרק ב': הטעיה וניצול מצוקה סעיף 2     איסור הטעיה סעיף 3     איסור ניצול מצוקת הצרכן סעיף 4     חובת גילוי לצרכן סעיף 4א     האותיות בחוזה אחיד סעיף 4ב     זהות העוסק סעיף 4ג     חובת גילוי מדיניות החזרת טובין…

Read More

חוק הגנת הפרטיות

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק הגנת הפרטיות , תשמ"א-1981 תוכן ענינים פרק א': פגיעה בפרטיות סעיף 1     איסור הפגיעה בפרטיות סעיף 2     פגיעה בפרטיות מהי סעיף 2א     פרסום תצלום של נפטר סעיף 3     הגדרת מונחים סעיף 4     פגיעה בפרטיות   עוולה אזרחית סעיף 5     פגיעה בפרטיות   עבירה סעיף 6     מעשה של מה בכך…

Read More

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים , תשכ"ג-1962 תוכן ענינים סעיף 1     הגדרות סעיף 2     תקנות בטיחות סעיף 3     תנאי מכללא ברשיונות סעיף 4     אחראי לבטיחות במקום אסיפות קבוע סעיף 5     מודעה מוקדמת סעיף 6     אחראי לבטיחות בעצרת עם סעיף 7     קיום עצרת עם לפי היתר סעיף 9     הפסקת…

Read More