חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 תוכן ענינים פרק א': עקרונות יסוד סעיף 1     עקרון יסוד סעיף 2     מטרה סעיף 3     העדפה מתקנת סעיף 4     הזכות לקבל החלטות פרק ב': פרשנות סעיף 5     הגדרות פרק ג': עקרונות כלליים סעיף 6     עקרונות במימוש זכויות ובמתן שירותים סעיף 7   …

Read More

חוק רישוי עסקים

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 תוכן ענינים פרק א' – רישוי עסקים סעיף 1     צווים בדבר עסקים טעוני רישוי סעיף 2     מכירת משקאות משכרים סעיף 2א     עסקי רוכלות סעיף 2ב     מקומות לעריכת משחקים סעיף 2ג     קייטנות סעיף 2ד     מכוני כושר סעיף 2ה     עסק של אבזרי מין סעיף 2ו   …

Read More

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 תוכן ענינים פרק א': פרשנות סעיף 1     הגדרות פרק ב': אחריות סעיף 2     אחריות נוהג ברכב סעיף 3     תאונה שבה מעורבים מספר כלי רכב סעיף 4     תרופה על נזק גוף סעיף 5     תשלום תכוף סעיף 5א     בקשה לתשלום תכוף לבית המשפט סעיף 5ב…

Read More

חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות), תשמ"ט-1989 תוכן ענינים הגדרות    סעיף 1 הכרזה על אסון טבע    סעיף 1א זכות לפיצויים    סעיף 2 תנאים לתשלום פיצויים    סעיף 3 סכום הפיצויים    סעיף 3א תקנות    סעיף 4 ניכוי סכום ביטוח    סעיף 5 שמאות    סעיף 5א תחולה    סעיף 6 ביצוע    סעיף 7 הוראות מעבר    סעיף…

Read More

חוק עשיית עושר ולא במשפט

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 תוכן ענינים חובת ההשבה    סעיף 1 פטור מהשבה    סעיף 2 ניכוי הוצאות    סעיף 3 דין הפורע חוב הזולת    סעיף 4 דין הפועל לשמירת ענין הזולת    סעיף 5 תחולה ושמירת תרופות    סעיף 6 ביטול    סעיף 7 חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979* 1.    (א)    מי שקיבל שלא על פי זכות…

Read More

חוק עוולות מסחריות

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999 תוכן ענינים פרק א: הלכות מסחר לא הוגנות גניבת עין    סעיף 1 תיאור כוזב    סעיף 2 התערבות לא הוגנת    סעיף 3 המעוול והנפגע    סעיף 4 פרק ב: גזל סוד מסחרי הגדרות    סעיף 5 גזל סוד מסחרי    סעיף 6 סייגים לאחריות    סעיף 7 רכישה בתום לב ובתמורה    סעיף 8 דמיון מהותי    סעיף…

Read More

חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב-1972 תוכן ענינים פרק א: הוראות כלליות הגדרות    סעיף 1 ועדת רישוי    סעיף 2 פרק ב: חוקרים פרטיים איסור התעסקות    סעיף 3 כשירות לחקירות פרטיות    סעיף 4 ההליכים במתן רשיון    סעיף 5 חובת נאמנות    סעיף 6 גילוי ידיעות והפסקת חקירה    סעיף 7 פיקוח    סעיף 8 פרק ג: משרד לחקירות פרטיות…

Read More

חוק חוזה הביטוח

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 תוכן ענינים פרק א: הוראות לכל סוגי הביטוח מהותו של חוזה ביטוח    סעיף 1 פוליסה    סעיף 2 חובה להבליט הגבלות    סעיף 3 מצורפות לפוליסה    סעיף 4 מתן העתקים    סעיף 5 חובת גילוי    סעיף 6 תוצאות של אי גילוי    סעיף 7 שלילת תרופות    סעיף 8 תקופת הביטוח    סעיף 9 ביטול החוזה    סעיף…

Read More

חוק זכויות התלמיד

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק זכויות התלמיד, תשס"א-2000 תוכן ענינים מטרה    סעיף 1 הגדרות    סעיף 2 הזכות לחינוך    סעיף 3 פרסום הוראות    סעיף 4 איסור הפליה    סעיף 5 הרחקה לצמיתות של תלמיד ממוסד חינוך    סעיף 6 ועדת שימוע    סעיף 7 עתירה    סעיף 8 הזכות להיבחן בבחינות בגרות    סעיף 9 אמצעי משמעת    סעיף 10 סייג לענישה    סעיף 11 מימוש זכויות  …

Read More

חוק זכויות הסטודנט

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007* פרק א': פרשנות הגדרות    1.    בחוק זה – "אגודת סטודנטים" – גוף הנבחר על ידי סטודנטים בהתאם להוראות פרק ד'; "המועצה להשכלה גבוהה" – המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958‏  (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה); "מוסד" – מוסד שהוא אחד מאלה: (1)    מוסד שהוכר לפי סעיף 9…

Read More