חוק העונשין חלק ב'

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק העונשין חלק ב' תשלז-1977 סעיף 261     דין מסייע לאחר מעשה סעיף 262     אי מניעת פשע סעיף 263     סירוב לעזור במניעת עבירות סעיף 264     הכשלת עיקול סעיף 265     שבירת חותם סעיף 266     הזנחת השמירה על חותם סעיף 267     הוצאת מסמך ממשמורת סעיף 268     הגדרות סעיף 269   …

Read More

חוק העונשין

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק העונשין – חלק א' חוק העונשין, תשל"ז-1977 תוכן ענינים חלק מקדמי פרק א': הוראות יסוד סעיף 1     אין ענישה אלא לפי סעיף 2     ענישה לפי חקיקת משנה סעיף 3     אין עונשין למפרע פרק ב': תחולת דיני העונשין לפי זמן עשיית העבירה סעיף 4      ביטול העבירה לאחר עשייתה סעיף 5   …

Read More

תקנות הנזיקין אחריות עובדי ציבור

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

תקנות הנזיקין אחריות עובדי ציבור תשס"ו-2006 תוכן ענינים פרק א: פרשנות הגדרה    סעיף 1 פרק ב: הודעה על הגשת תובענה נגד עובד ציבור חובת הודעה על הגשת תובענה נגד עובד ציבור    סעיף 2 המועד להמצאת ההודעה ודרכי המצאתה    סעיף 3 פרק ג: הודעת המדינה על הכרה במעשה העובד כמעשה שנעשה תוך כדי תפקידו השלטוני התנאים למסירת…

Read More

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש"ל-1970 תוכן ענינים סעיף 1     הגדרות סעיף 2     חובת רשיון סעיף 2א     מוסך שירות סעיף 3     בקשת רשיון סעיף 4     סמכויות סעיף 5     רשיון למפעל סעיף 6     מילוי תנאים סעיף 7     העברת רשיון סעיף 8     ביטול רשיון…

Read More

פקודת הראיות נוסח חדש

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

פקודת הראיות נוסח חדש תשל"א-1971 תוכן ענינים פרק א: עדות שבעל-פה סמכות להזמין עדים    סעיף 1 הכל כשרים להעיד    סעיף 2 סייג לעדותם של בני זוג    סעיף 3 סייג לעדותם של הורה וילד    סעיף 4 עדות מותרת    סעיף 5 עדות לזכות בן משפחה — ראיה לחובתו    סעיף 6 עדות לעצמו או ליריב    סעיף 7 הגדרות    סעיף…

Read More

פקודת הנזיקין הנגרמים על ידי ספינות בניווט

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

פקודת הנזיקין הנגרמים על ידי ספינות בניווט תוכן ענינים השם הקצר    סעיף 1 אחריות בעליה או רב חובלה של ספינה בניווט לנזק שנגרם על ידה    סעיף 2 פקודת הנזיקין הנגרמים על ידי ספינות בניווט מס' 11 לש' 1939(5) פקודה המטילה על בעלי ספינות ורבי החובל שלהן אחריות לנזק הנגרם כתוצאה מהילוכן בים בניווט 1.    פקודה…

Read More

פקודת הנזיקין נוסח חדש

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

פקודת הנזיקין נוסח חדש תוכן ענינים פרק א: פרשנות פירוש    סעיף 1 הגדרות    סעיף 2 פרק ב: זכויות וחבויות בנזיקין עוולה והזכות לתרופה    סעיף 3 מעשה של מה בכך    סעיף 4 הסתכנות מרצון    סעיף 5 מעשה לפי חיקוק    סעיף 6 הגדרות    סעיף 7 חסינות עובד הציבור    סעיף 7א תובענה נגד עובד המדינה    סעיף 7ב תובענה…

Read More

פקודת ביטוח רכב מנועי נוסח חדש

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

פקודת ביטוח רכב מנועי נוסח חדש , תש"ל-1970 תוכן ענינים פרק א': פרשנות סעיף 1     הגדרות פרק ב': חובת הביטוח סעיף 2     חובת פליסה סעיף 3     הדרישה לגבי פוליסה סעיף 3א     השתתפות עצמית   הוראת שעה סעיף 6     רכב שסעיף 2 לא חל עליו סעיף 6א     חובת פיצוי פרק ג':…

Read More

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו תוכן ענינים עקרונות יסוד חוק יסוד: חופש העיסוק תשנד 1994    סעיף 1 מטרה    סעיף 1א שמירה על החיים הגוף, והכבוד    סעיף 2 שמירה על הקנין    סעיף 3 הגנה על החיים, הגוף והכבוד    סעיף 4 חירות אישית    סעיף 5 יציאה מישראל וכניסה אליה    סעיף 6 פרטיות וצנעת הפרט    סעיף 7 פגיעה…

Read More

חוק יסוד חופש העיסוק

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק יסוד חופש העיסוק תוכן ענינים עקרונות יסוד    סעיף 1 מטרה    סעיף 2 חופש העיסוק    סעיף 3 פגיעה בחופש העיסוק    סעיף 4 תחולה    סעיף 5 יציבות    סעיף 6 נוקשות    סעיף 7 תוקפו של חוק חורג    סעיף 8 ביטול    סעיף 9 הוראת שעה חוק תשנז 1996    סעיף 10 תיקון חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו    סעיף 11…

Read More