חוק עשיית עושר ולא במשפט

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 תוכן ענינים חובת ההשבה    סעיף 1 פטור מהשבה    סעיף 2 ניכוי הוצאות    סעיף 3 דין הפורע חוב הזולת    סעיף 4 דין הפועל לשמירת ענין הזולת    סעיף 5 תחולה ושמירת תרופות    סעיף 6 ביטול    סעיף 7 חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979* 1.    (א)    מי שקיבל שלא על פי זכות…

Read More

חוק עוולות מסחריות

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999 תוכן ענינים פרק א: הלכות מסחר לא הוגנות גניבת עין    סעיף 1 תיאור כוזב    סעיף 2 התערבות לא הוגנת    סעיף 3 המעוול והנפגע    סעיף 4 פרק ב: גזל סוד מסחרי הגדרות    סעיף 5 גזל סוד מסחרי    סעיף 6 סייגים לאחריות    סעיף 7 רכישה בתום לב ובתמורה    סעיף 8 דמיון מהותי    סעיף…

Read More

חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב-1972 תוכן ענינים פרק א: הוראות כלליות הגדרות    סעיף 1 ועדת רישוי    סעיף 2 פרק ב: חוקרים פרטיים איסור התעסקות    סעיף 3 כשירות לחקירות פרטיות    סעיף 4 ההליכים במתן רשיון    סעיף 5 חובת נאמנות    סעיף 6 גילוי ידיעות והפסקת חקירה    סעיף 7 פיקוח    סעיף 8 פרק ג: משרד לחקירות פרטיות…

Read More

חוק חוזה הביטוח

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 תוכן ענינים פרק א: הוראות לכל סוגי הביטוח מהותו של חוזה ביטוח    סעיף 1 פוליסה    סעיף 2 חובה להבליט הגבלות    סעיף 3 מצורפות לפוליסה    סעיף 4 מתן העתקים    סעיף 5 חובת גילוי    סעיף 6 תוצאות של אי גילוי    סעיף 7 שלילת תרופות    סעיף 8 תקופת הביטוח    סעיף 9 ביטול החוזה    סעיף…

Read More

חוק זכויות התלמיד

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק זכויות התלמיד, תשס"א-2000 תוכן ענינים מטרה    סעיף 1 הגדרות    סעיף 2 הזכות לחינוך    סעיף 3 פרסום הוראות    סעיף 4 איסור הפליה    סעיף 5 הרחקה לצמיתות של תלמיד ממוסד חינוך    סעיף 6 ועדת שימוע    סעיף 7 עתירה    סעיף 8 הזכות להיבחן בבחינות בגרות    סעיף 9 אמצעי משמעת    סעיף 10 סייג לענישה    סעיף 11 מימוש זכויות  …

Read More

חוק זכויות הסטודנט

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007* פרק א': פרשנות הגדרות    1.    בחוק זה – "אגודת סטודנטים" – גוף הנבחר על ידי סטודנטים בהתאם להוראות פרק ד'; "המועצה להשכלה גבוהה" – המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958‏  (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה); "מוסד" – מוסד שהוא אחד מאלה: (1)    מוסד שהוכר לפי סעיף 9…

Read More

חוק זכויות החולה

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996 תוכן ענינים פרק א': מטרת החוק סעיף 1     מטרת החוק פרק ב': פרשנות סעיף 2     הגדרות פרק ג': הזכות לטיפול רפואי סעיף 3     הזכות לטיפול רפואי סעיף 4     איסור הפליה סעיף 5     טיפול רפואי נאות סעיף 6     מידע בדבר זהות המטפל סעיף 7     דעה…

Read More

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957 תוכן ענינים פרק ראשון הגדרות    סעיף 1 תחולת החוק    סעיף 2 היסוד לשימוש בסמכות    סעיף 3 פרק שני: סמכויות פיקוח אכרזה על מצרכים ושירותים בני פיקוח    סעיף 4 פיקוח כללי על מצרכים ושירותים    סעיף 5 ללא כותרת    סעיף 6 ללא כותרת    סעיף 6א ללא כותרת    סעיף 6ב ללא כותרת  …

Read More

חוק החוזים האחידים

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982 תוכן ענינים פרק א: הוראות יסוד מטרת החוק    סעיף 1 הגדרות    סעיף 2 תנאי מקפח וביטולו    סעיף 3 חזקות    סעיף 4 הגבלת זכות הפניה לערכאות    סעיף 5 פרק ב: בית הדין לחוזים אחידים בית הדין וחבריו    סעיף 6 מותב בית הדין    סעיף 7 ניגוד ענינים    סעיף 8 ראיות וסדרי דין    סעיף…

Read More

חוק החוזים תרופות בשל הפרת חוזה

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק החוזים תרופות בשל הפרת חוזה , תשל"א-1970 תוכן ענינים פרק א: הוראות כלליות הגדרות    סעיף 1 תרופות הנפגע    סעיף 2 פרק ב: התרופות הזכות לאכיפה    סעיף 3 תנאים באכיפה    סעיף 4 אכיפה בעסקה טעונת רישום    סעיף 5 הגדרה    סעיף 6 הזכות לביטול    סעיף 7 דרך הביטול    סעיף 8 השבה לאחר ביטול    סעיף 9 הזכות…

Read More