פקודת הראיות נוסח חדש

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

פקודת הראיות נוסח חדש תשל"א-1971 תוכן ענינים פרק א: עדות שבעל-פה סמכות להזמין עדים    סעיף 1 הכל כשרים להעיד    סעיף 2 סייג לעדותם של בני זוג    סעיף 3 סייג לעדותם של הורה וילד    סעיף 4 עדות מותרת    סעיף 5 עדות לזכות בן משפחה — ראיה לחובתו    סעיף 6 עדות לעצמו או ליריב    סעיף 7 הגדרות    סעיף…

Read More

פקודת הנזיקין הנגרמים על ידי ספינות בניווט

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

פקודת הנזיקין הנגרמים על ידי ספינות בניווט תוכן ענינים השם הקצר    סעיף 1 אחריות בעליה או רב חובלה של ספינה בניווט לנזק שנגרם על ידה    סעיף 2 פקודת הנזיקין הנגרמים על ידי ספינות בניווט מס' 11 לש' 1939(5) פקודה המטילה על בעלי ספינות ורבי החובל שלהן אחריות לנזק הנגרם כתוצאה מהילוכן בים בניווט 1.    פקודה…

Read More

פקודת הנזיקין נוסח חדש

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

פקודת הנזיקין נוסח חדש תוכן ענינים פרק א: פרשנות פירוש    סעיף 1 הגדרות    סעיף 2 פרק ב: זכויות וחבויות בנזיקין עוולה והזכות לתרופה    סעיף 3 מעשה של מה בכך    סעיף 4 הסתכנות מרצון    סעיף 5 מעשה לפי חיקוק    סעיף 6 הגדרות    סעיף 7 חסינות עובד הציבור    סעיף 7א תובענה נגד עובד המדינה    סעיף 7ב תובענה…

Read More

פקודת ביטוח רכב מנועי נוסח חדש

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

פקודת ביטוח רכב מנועי נוסח חדש , תש"ל-1970 תוכן ענינים פרק א': פרשנות סעיף 1     הגדרות פרק ב': חובת הביטוח סעיף 2     חובת פליסה סעיף 3     הדרישה לגבי פוליסה סעיף 3א     השתתפות עצמית   הוראת שעה סעיף 6     רכב שסעיף 2 לא חל עליו סעיף 6א     חובת פיצוי פרק ג':…

Read More

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו תוכן ענינים עקרונות יסוד חוק יסוד: חופש העיסוק תשנד 1994    סעיף 1 מטרה    סעיף 1א שמירה על החיים הגוף, והכבוד    סעיף 2 שמירה על הקנין    סעיף 3 הגנה על החיים, הגוף והכבוד    סעיף 4 חירות אישית    סעיף 5 יציאה מישראל וכניסה אליה    סעיף 6 פרטיות וצנעת הפרט    סעיף 7 פגיעה…

Read More

חוק יסוד חופש העיסוק

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק יסוד חופש העיסוק תוכן ענינים עקרונות יסוד    סעיף 1 מטרה    סעיף 2 חופש העיסוק    סעיף 3 פגיעה בחופש העיסוק    סעיף 4 תחולה    סעיף 5 יציבות    סעיף 6 נוקשות    סעיף 7 תוקפו של חוק חורג    סעיף 8 ביטול    סעיף 9 הוראת שעה חוק תשנז 1996    סעיף 10 תיקון חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו    סעיף 11…

Read More

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 תוכן ענינים פרק א': עקרונות יסוד סעיף 1     עקרון יסוד סעיף 2     מטרה סעיף 3     העדפה מתקנת סעיף 4     הזכות לקבל החלטות פרק ב': פרשנות סעיף 5     הגדרות פרק ג': עקרונות כלליים סעיף 6     עקרונות במימוש זכויות ובמתן שירותים סעיף 7   …

Read More

חוק רישוי עסקים

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 תוכן ענינים פרק א' – רישוי עסקים סעיף 1     צווים בדבר עסקים טעוני רישוי סעיף 2     מכירת משקאות משכרים סעיף 2א     עסקי רוכלות סעיף 2ב     מקומות לעריכת משחקים סעיף 2ג     קייטנות סעיף 2ד     מכוני כושר סעיף 2ה     עסק של אבזרי מין סעיף 2ו   …

Read More

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 תוכן ענינים פרק א': פרשנות סעיף 1     הגדרות פרק ב': אחריות סעיף 2     אחריות נוהג ברכב סעיף 3     תאונה שבה מעורבים מספר כלי רכב סעיף 4     תרופה על נזק גוף סעיף 5     תשלום תכוף סעיף 5א     בקשה לתשלום תכוף לבית המשפט סעיף 5ב…

Read More

חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות), תשמ"ט-1989 תוכן ענינים הגדרות    סעיף 1 הכרזה על אסון טבע    סעיף 1א זכות לפיצויים    סעיף 2 תנאים לתשלום פיצויים    סעיף 3 סכום הפיצויים    סעיף 3א תקנות    סעיף 4 ניכוי סכום ביטוח    סעיף 5 שמאות    סעיף 5א תחולה    סעיף 6 ביצוע    סעיף 7 הוראות מעבר    סעיף…

Read More