משרד עורכי דין

בתביעות פגיעה בפרטיות המטרה הינה להציב את הניזוק במצב של קבלת פיצוי לאחר שבוצעו נגדו עוולות של פגיעה בפרטיות.

הרעיון הבסיסי העומד ביסוד הוראת חוק הגנת הפרטיות, הוא לתת הגנה למאפיינים שונים, הקשורים לדמותו ולתדמיתו של אדם, מפני שימוש בידי אחרים לצורכיהם המשתנים ו/או לשם הפקת רווחים.

ההכרה בכך שדמות האדם היא בגדר קניינו אם כי החוק מתייחס לנושא מן ההיבט של דיני הנזיקין, ואינו מתייחס במישרין להביט הקנייני.

מטרת ההגנה היא לתת סעד לאדם גם על פגיעה בה לא היה מעורב נזק קנייני או הפרת חוזה.ואפילו הפיק התובע תועלת מן הפרסום.

האיסור מוגבל לשימוש לשם רווח ולכן יחול במקרה של פרסומת למטרות מסחריות.

המטרה בחוק פגיעה בפרטיות

לא יפגע אדם בפרטיותו של זולתו ללא הסכמתו.

מהי פגיעה בפרטיות

בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת;

האזנה האסורה על פי חוק;

צילום אדם כשהוא ברשות היחיד;

פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו;

פרסום תצלומו של נפגע ברבים שצולם בזמן הפגיעה או סמוך לאחריה .

העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום.

שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם ריווח;

הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי עניניו הפרטיים של אדם;

הפרה של חובת סודיות לגבי עניניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע;

שימוש בידיעה על עניניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרהשלשמה נמסרה;

פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות לפי האמור לעיל;

פרסומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד.

* כמו כן היא עוולה אזרחית, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש], יחולו עליה בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות.

הטיפול המשפטי בתביעות פגיעה בפרטיות ללקוחותינו כולל

– יעוץ משפטי והכוונה לאורך כל הדרך וכבר מיד לאחר קרות אירוע הנזק.

– ייצוג בערכאות בתי המשפט השונים ברחבי הארץ.