משרד עורכי דין

בתביעות בגין עילה של עשיית עושר ולא במשפט המטרה הינה להציב את הניזוק במצב של קבלת כספים בגין ניצול של אחר בזכות של הניזוק ואף קבלת פיצוי בגין הוצאות שהוציא על מנת השבת הכספים.

חובת ההשבה בגין תביעת עשית עושר

חובת ההשבה חלה על מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן – הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן – המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכיה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – לשלם לו את שוויה.אחת היא אם באה הזכיה מפעולת הזוכה, מפעולת המזכה או בדרך אחרת.

הטיפול המשפטי בעשיית עושר ולא במשפט ללקוחותינו כולל

– יעוץ משפטי והכוונה לאורך כל הדרך וכבר מיד לאחר קרות אירוע הנזק.

– ייצוג בערכאות בתי המשפט השונים ברחבי הארץ.