משרד עורכי דין

בתביעות בעילה של לשון הרע המטרה הינה להציב את הניזוק במצב של קבלת פיצוי לאחר שבוצעו נגדו עוולות של לשון הרע.

בחוק איסור לשון הרע, נקבע כי לשון הרע הוא כל דבר העשוי לבזות או להשפיל אדם בעיני הבריות.

הנזק לשמו הטוב של אדם, אינו נזק של מה בכך ויש להגן על הנפגע מלשון הרע ממש כבפגיעה בגופו או בכיסו.

לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול

להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;
לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;
לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;
לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו;
"אדם" – יחיד או תאגיד;

פרסום לשון הרע מהו ?

פרסום, לענין לשון הרע – בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר.

רואים כפרסום לשון הרע, בלי למעט מדרכי פרסום אחרות:
אם היתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם או לאדם אחר זולת הנפגע;
אם היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות להגיע לאדם זולת הנפגע.

דרכי הבעת לשון הרע

אין נפקא מינה אם לשון הרע הובעה במישרין ובשלמות, או אם היא והתייחסותה לאדם הטוען שנפגע בה משתמעות מן הפרסום או מנסיבות חיצוניות, או מקצתן מזה ומקצתן מזה.

הפיצוי עבור תביעות לשון הרע

במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי ללא הוכחת נזק.

במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה, שבו הוכח כי לשון הרע פורסמה בכוונה לפגוע, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע, פיצוי כפול מהקבוע בחוק ללא הוכחת נזק.

הטיפול המשפטי בתביעות לשון הרע ללקוחותינו כולל

– יעוץ משפטי והכוונה לאורך כל הדרך וכבר מיד לאחר קרות אירוע הנזק.
– ייצוג בערכאות בתי המשפט השונים ברחבי הארץ.