צו הפיקוח על מצרכים ושירותים

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש"ל-1970

תוכן ענינים
סעיף 1     הגדרות
סעיף 2     חובת רשיון
סעיף 2א     מוסך שירות
סעיף 3     בקשת רשיון
סעיף 4     סמכויות
סעיף 5     רשיון למפעל
סעיף 6     מילוי תנאים
סעיף 7     העברת רשיון
סעיף 8     ביטול רשיון או התלייתו
סעיף 9     מתן הודעות
סעיף 10     ועדת הסמכה
סעיף 11     סמכויות הועדה ותפקידיה
סעיף 12     סמכות להסמיך
סעיף 13     מתן הסמכה למנהל מקצועי של מוסך
סעיף 14     מתן אישור למנהל מקצועי
סעיף 15     כתב הסמכה מיוחד
סעיף 16     פטור
סעיף 17     ביצוע עבודה במפעל
סעיף 17א     ועדות מקצועיות
סעיף 18     תעודת אמן
סעיף 19     השתלמות
סעיף 20     מינוי רשות מבצעת
סעיף 21     החזקת רשיון והצגתו
סעיף 22     שכר מקסימלי
סעיף 23     הצגת רשיון ושכר שירותים וחובת מתן חשבונית
סעיף 24     דין וחשבון
סעיף 25     אגרות
סעיף 26     שמירת דינים
סעיף 27     ביטול
סעיף 28     הוראות מעבר
סעיף 29     תחילה
סעיף 30     השם

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש"ל-1970*
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15, 38 ו-43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, אני מצווה לאמור:
1.    בצו זה –
"הרשות" – מנהל האגף לרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה, לרבות אדם שמנהל האגף לרכב ושירותי תחזוקה העביר אליו את סמכויותיו לפי צו זה, כולן או מקצתן;
"מפעל" – מקום שבו נעשית מלאכה ברכב או ברכב מנועי כמשמעותם בפקודת התעבורה, או ניתן להם שירות, לרבות מוסך נייד;

"מוסך שירות" – מפעל שבו ניתנים שירותי אחזקה ותיקונים לרכב או לרכב מנועי מתוצר או מדגם מסויים;

"בעל מפעל" – לרבות מנהל המפעל ואדם האחראי לניהולו;
"רכב" – (נמחקה);

"רכב מנועי" – (נמחקה);

"גרור" – רכב שאינו רכב מנועי המיועד לפי מבנהו להיגרר על ידי רכב מנועי מאחוריו, בין שהוא משמש ובין שאינו משמש להובלה, למעט רכב צדי;
"תעודה" – כמשמעותה בתקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב) (תקן של מבחן הרטרידג'), תשכ"ד-1963;
"קורס" – קורס מקצועי שנותן גוף שאישרה אותו הרשות לפי תכנית שאישרה;

"רשיון" – לרבות כתב הסמכה, אישור ניהול לפי צו זה ולרבות בקשה לחידוש רשיון;

"שירות" – בין לצורך עצמי ובין לזולת, למעט תיקוני רכב קלים ללא תמורה לצורך היחלצות מהדרך כדי להגיע למפעל;

"שעתון היצרן" – שעתון עבודות התחזוקה שפרסם יצרן הרכב שבו מפורטים פרקי הזמן הדרושים לביצוע עבודות התחזוקה ברכב.

2.    לא יפתח אדם ולא ינהל מפעל, לא יעשה בו עבודה או מלאכה ולא יתן בו שירות אלא לפי רשיון מאת הרשות ובהתאם לתנאי הרשיון, ובלבד שלא יעשה אדם בדיקת פליטת עשן מרכב לצורך הוצאת תעודה אלא לפי הרשאה בכתב מאת הרשות ובהתאם לתנאים שקבעה.
2א.    (א)    לא יפתח אדם ולא ינהל מוסך שירות, לא יעשה בו עבודה או מלאכה ולא יתן בו שירות, אלא לפי אישור מאת הרשות ובהתאם לתנאים שקבעה ברשיון.
(ב)    אישור כאמור בסעיף קטן (א) יינתן למבקש שהוכיח להנחת דעתה של הרשות כי הוא ממלא אחרי סעיף 5 וכן כל תנאי נוסף שקבעה הרשות אם לדעתה יש צורך בו.
(ג)    בעל מוסך שירות שניתן לו אישור לפי סעיף קטן (א) רשאי להציג שלט בצורה שקבעה הרשות בהודעה ברשומות.
(ד)    בוטל אישור לגבי מוסך שירות, יסיר בעל הרשיון את השלט שהציג לפי סעיף קטן (ג).

3.    (א)    בקשה לרשיון יש להגיש לרשות בטופס שקבעה לכך.
(ב)    המבקש רשיון ישיב תשובות נכונות ומלאות על כל שאלה שבטופס וימציא לרשות מסמכים, תצלומים, תכניות, הצהרות ופרטים נוספים שדרשה הרשות.
4.    (א)    הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לתת רשיון, לסרב לתתו, לחדשו או לסרב לחדשו, ורשאית היא להתנות בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם בדרך כלל או למקרה מיוחד, להגביל את תקופת תקפו, להתלותו או לבטלו.
(ב)    תקפו של רשיון ייקבע בו על ידי הרשות; לגבי רשיון למפעל תקפו לא יעלה על שנה אחת.
5.    (א)    לא יינתן רשיון למפעל אלא לאחר שהמבקש הוכיח להנחת דעתה של הרשות כי עומדים לרשותו –
(1)    מקום ומבנה מתאימים למפעל ולהחניית כלי רכב בשטח המפעל וסמוך לו;
(2)    ציוד מתאים לעשיית המלאכה אשר לגביה מבוקש הרשיון;
(3)    מנהל מקצוע בעל כתב הסמכה במקצוע שבו המפעל עוסק, ובמפעל המעסיק מעל מספר עובדים שקבעה הרשות מנהל מקצועי בכיר, אשר יועסק על ידי המפעל ויעמוד לרשותו בלבד;
(4)    במפעל העוסק במלאכה שאינה מחייבת העסקת מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה – מנהל מקצועי מתאים אשר אושר על ידי הרשות.
(א1)    דרישות הרשות בענינים המפורטים בסעיף קטן (א)(1) ו-(2) רוכזו בחוברת שבתוספת הראשונה.
(ב)    על אף האמור בסעיף קטן (א)(1), רשאית הרשות לתת רשיון למוסך או לבית מלאכה נייד לתיקון רכב מנועי שהתקלקל בדרכים שאינן עירוניות.
(ג)    על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית הרשות לתת רשיון למפעל העוסק בהתקנה ומתן שירות למזגן אויר לרכב, אשר הוכיח להנחת דעת הרשות שעסק בכך בפועל ביום י"ב באלול התשמ"ו (16 בספטמבר 1986), ובלבד שהגיש בקשה לרשיון עד יום כ"א באלול התשמ"ז (15 בספטמבר 1987).

6.    בעל רשיון אשר ברשיונו נקבעו תנאים חייב למלא אחר כל תנאי מתנאי הרשיון.
7.    בעל רשיון לא יעבירו לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה.
8.    (א)    הוברר לרשות שתנאי מתנאי האשיון לא קויים, או שהנסיבות שהיו קיימות בעת מתן הרשיון או חידושו השתנו, או שהרשיון הושג על סמך הודעה או מסמכים כוזבים, תהא רשאית לבטל את הרשיון או להתלותו עד שיתמלאו התנאים שתקבע.
(ב)    רשיון שבוטל או הותלה בהתאם לסעיף קטן (א) חייב בעליו להחזירו מיד לרשות.
9.    בעל רשיון יודיע לרשות על כל שינוי שחל בנסיבות שהיו קיימות בעת מתן הרשיון, או חידושו, לגבי המקום, הציוד והמנהל המקצועי, תוך חמישה עשר יום מהיום שחל השינוי.
10.    (א)    הרשות רשאית למנות ועדת הסמכה לצורך הסמכת מנהלים מקצועיים למפעלים החייבים להעסיק מנהל מקצועי והעוסקים בענינים אלה:
(1)    מכונאות רכב מנועי למעט טרקטור ומכונה ניידת;
(2)    מכונאות טרקטורים ומכונות ניידות;
(3)    מכונאות אופנועים, קטנועים ואופניים עם מנוע עזר;
(4)    חשמלאות רכב;
(5)    תיקון קרבורטורים, רדיאטורים וקפיצים ברכב מנועי;
(6)    תיקון מרכבי רכב, מסגרות רכב, תיקון וכיוון מתלים ברכב;
(7)    תיקון חלפים, מכללי בלמים;
(8)    תיקון תיבות הילוכים אוטומטיות;
(9)    תיקון רפידות, תופים ברכב;
(10)    תיקון משאבות ומתזים של מנועי דיזל ברכב מנועי.
(ב)    ועדת ההסמכה תהיה של תשעה חברים אשר יתמנו לשנה אחת, והם –
(1)    שלושה נציגים של משרד התחבורה;
(2)    נציג אחד של משרד העבודה;
(3)    שני נציגים של הארגון הארצי של העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים באותו מקצוע שבו ניתנת ההסמכה;
(4)    שלושה בעלי מקצוע מתוך הארגון או האיגוד הארצי, המייצג את המספר הגדול ביותר של בעלי המפעלים במקצוע שבו ניתנת ההסמכה.
(ג)    ועדת ההסמכה תשב בהרכב של שלושה חברים לפחות, וביניהם נציג אחד של משרד התחבורה והוא ישמש יושב ראש.

11.    (א)    הרשות תקבע, בהתייעצות עם הועדה, תכנית בחינות להסמכת מנהלים מקצועיים.
(ב)    הועדה תבחון את המועמדים בעצמה או על ידי בוחנים אשר מינתה לכך.
(ג)    הועדה תודיע לרשות בכתב את תוצאות הבחינות.

12.    (א)    הרשות רשאית –
(1)    להסמיך בכתב אדם להיות מנהל מקצועי במפעל;
(2)    להסמיך בכתב מנהלים מקצועיים בעלי כתב הסמכה לפי פסקה (1) להיות מנהל מקצועיים בכירים;
(ב)    ועדת הסמכה, כאמור בסעיף 10(א) רשאית להמליץ על אדם מתאים לשמש מנהל מקצועי במפעלים אשר אינם חייבים להעסיק מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ואשר עוסקים בין היתר בענינים אלה:
(1)    (נמחקה);
(2)    צבעות רכב;
(3)    תיקון צמיגים ואבובים;
(4)    תיקון מחוונים ברכב;
(5)    התקנה ומתן שירות למזגן אויר לרכב;
(6)    (נמחקה).

(ג)    הרשות רשאית, לאחר התיעצות בועדה שמינתה, לבטל או להתלות כתב הסמכה אם נתקיים בבעל ההסמכה האמור בתקנה 15ב(1) עד (3) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

13.    (א)    לא יוסמך אדם ולא יאושר למנהל מקצועי של מפעל העוסק בענינים המנויים בסעיפים 10(א) ו-12(ב) אלא אם כן הוכיח להנחת דעתה של ועדת ההסמכה או של הרשות, לפי הענין, כל אלה:

(1)    יש לו הכשרה מקצועית מתאימה במקצוע שבו הוא מבקש לקבל כתב הסמכה או אישור ניהול והמציא לרשות תעודות המעידות כי הוא בעל הדירוג המקצועי הגבוה ביותר באותו מקצוע;
(2)    (נמחקה);
(3)    הוא עבר בהצלחה קורס מקצועי במקצוע שבו הוא מבקש את כתב ההסמכה או אישור ניהול;
(4)    הוא עמד בהצלחה בבחינות בפני ועדת הסמכה או בפני גוף אחר שאישרה הרשות;
(5)    לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב(1) עד (3) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;
(6)    הוא בעל רשיון נהיגה מתאים;
(7)    הוא תושב ישראל ומקום מגוריו הקבוע בישראל.
(ב)    הרשות רשאית בהתייעצות עם הועדה האמורה בסעיף 12(ב), לקצר את תקופת שבע השנים האמורה בסעיף קטן (א)(5).

14.    (א)    לא יאושר אדם להיות מנהל מקצועי של מפעל העוסק באחד המקצועות המנויים בסעיף 12(ב) אלא אם הוכיח להנחת דעתה של הרשות או של ועדת ההסמכה, לפי הענין, כל אלה:
(1)    יש לו הכשרה מקצועית מתאימה במקצוע שבו הוא מבקש לקבל אישור ניהול והמציא לרשות תעודות המעידות כי הוא בעל הדירוג המקצועי הגבוה ביותר באותו מקצוע;
(2)    יש לו נסיון מעשי של שנה אחת לפחות בביצוע עבודות באותו מקצוע בהיותו בדירוג המקצועי הגבוה ביותר;
(3)    הוא עבר בהצלחה קורס מקצועי שבו הוא מבקש את אישור הניהול, אם לא פטרה אותו הרשות מהקורס בהתחשב בהכשרתו המקצועית;
(4)    נתקיימו לגביו התנאים המפורטים בסעיף 13(4), (6) ו-(7).
(ב)    על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית הרשות או ועדת ההסמכה לפטור מבקש מהדרישות המפורטות בו, כולן או מקצתן, בהתחשב בהכשרה מקצועית אחרת שלו או אם יש בידו אישור ניהול כאמור בסעיף 12(ב).

15.    לא יוסמך אדם כמנהל מקצועי בכיר של מפעל אלא אם הוכיח להנחת דעתה של הרשות כל אלה:
(1)    יש בידו במשך חמש שנים לפחות כתב הסמכה באחד המקצועות בענף תיקון רכב מנועי;
(2)    (נמחקה);
(3)    הוא עבר בהצלחה קורס למנהל מוסך בכירים;
(4)    הוא עבר בהצלחה בחינות בפני בוחנים אשר מונו על ידי הרשות, אם לא פטרה אותו הרשות מן הבחינות.

16.    (א)    הרשות רשאית לפטור מבקש כתב הסמכה או אישור ניהול מהוראות סעיפים 12, 13, 14 ו-15 כולן או מקצתן.
(ב)    ועדת הסמכה רשאית, תוך ציון נימוקים, להמליץ בפני הרשות לסטות מהוראות סעיפים 13 ו-14.

17.    (א)    עבודה במפעל תיעשה במיומנות מקצועית ובאחריות המנהל המקצועי; לגבי מכללים בטיחותיים ברכב תיעשה העבודה, כלל האפשר, בהתאם להוראות יצרן הרכב.
(ב)    נמצא במכלל בטיחותי ליקוי חמור המסכן את הבטיחות, יודיע על כך המנהל המקצועי לבעל הרכב, ואם סירב בעל הרכב לתקן כנדרש, יודיע על כך המנהל המקצועי לרשות הרישוי.

17א.    (א)    הרשות תמנה ועדות מקצועיות שחברים בהן נציגי משרד התחבורה, וכן נציגי איגוד המוסכים או איגוד מכוני הרישוי, לפי הענין; תפקיד הועדות יהיה לקבוע כללים להתנהגות מקצועית של מנהל מקצועי במפעל.
(ב)    הרשות רשאית להביא בפני הועדה המקצועית הנוגעת בדבר, ענינים הנוגעים למיומנות, אחריות והתנהגות של מנהל מקצועי במפעל.

18.    הרשות רשאית לאשר תעודת אמן שניתנה על ידי הארגון הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של אנשים מהסוג שלגבם התעודה ניתנה, למנהל מקצועי בעל כתב הסמכה או אישור לפי צו זה.
19.    (א)    הרשות רשאית לערוך השתלמויות של מנהלים מקצועיים בענינים המנויים בסעיפים 10(א) ו-12(א)(3) ולקבוע כללים ותנאים להשתתפותם ולהשתלמותם של בעלי כתב הסמכה או אישור.
(ב)    הרשות רשאית להזמין בעל כתב הסמכה או אישור להתייצב במקום ובמועד שנקבע בהזמנה לשם השתלמות, אם לדעתה הדבר דרוש להשלמת ידיעותיו.
(ג)    בעל כתב הסמכה או אישור שהוזמן להשתלמות חייב להתייצב במקום ובזמן שנקבע כאמור, זולת אם ניתנה לרשות סיבה סבירה לאי-יכולתו להתייצב כאמור.

19א.    (בוטל).

20.    הרשות תהיה רשות מבצעת לביצוע צו זה והיא רשאית לתת כל הוראות שלדעתה יש בהן צורך לביצועו.
21.    בעל רשיון יחזיק את רשיונו במקום בולט במפעל ויראהו לרשות או לאדם מטעמה וכן לשוטר, לפי דרישתם.
22.    (א)    לא יקבל אדם בעד שירות הנקוב בטור א' בתוספת השניה שכר העולה על השיעור שנקבע בטור ב' לצד השירות.

(ב)    על אף האמור בסעיף קטן (א) מותר לגבות בעד שירות הניתן במוסך שהורשה לבדיקות רכב ואינו עוסק בהכנה מוקדמת של רכב לצרכי רישוי או הנמצא באזור שבו משרדי הרישוי אינם מקיימים שירותי בדיקה של רכב ושאישר אותו הרשות – שכר העולה בעשר לירות על השיעור שנקבע לצדו בטור ב' בתוספת השניה.
(ג)    לצורך קביעת שכר בעד שירות שלא צויין בתוספת השניה לא יובאו בחשבון שעות העבודה שהושקעו במתן השירות שמעל זמן העבודה שנקבע בשעתון היצרן לביצוע השירות.
(ד)    (נמחק).

23.    (א)    בעל מפעל יציג במקום עסקו במקום בולט לעין את הרשיון לפי סעיף 2 ואת מחיר שעת העבודה או שיעור השכר לשירותים בשלט שאת מתכונתו ומידותיו אישרה הרשות.
(ב)    בעל מפעל חייב לתת למקבל השירות או לשמאי רכב חשבונית שבה מצויין שם עושה שירות, מספר רשיון המפעל, שם מקבל השירות, תאריך מתן השירות, מחיר מוצרי תעבורה, סוג השירות ומחיר העבודה; מחיר העבודה יצויין בעמודה נפרדת תוך פירוט המחיר בעד כל שירות בנפרד, ומחיר מוצרי התעבורה יצויין בעמודה נפרדת כלהלן – שם מוצר התעבורה, מספרו הקטלוגי ומחירו לצרכן, כאמור בסעיף 16 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג-1983.

24.    בעל המפעל יגיש לרשות לפי דרישתה ובתאריך שקבעה לכך דו"ח על תפעול המפעל, לרבות כוח אדם המועסק במפעל.
25.    (א)    בעד מתן רישיון או אישור תשולם אגרה בשיעור כמפורט להלן:
בשקלים חדשים
(1)    (א)    רשיון למפעל העוסק במקצוע אחד    316
(ב)    לכל מקצוע נוסף    183
(2)    אישור על תוצאות בחינה עיונית, בעל פה או בכתב, או בחינה מעשית    231
(3)    כפל מסמך המפורט בסימן (2)    46
(4)    כל מסמך אחר    מחצית האגרה ששולמה
בעד המסמך המקורי
(ב) סכום האגרה שבתוספת הראשונה ישתנה ב-1 באפריל של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד), בחודש פברואר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר בשנה שקדמה לה, ויעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ג)    המנהל הכללי של משרד התחבורה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנה לפי סעיף קטן (ב).

26.    צו זה בא להוסיף על כל דין אחר.
27.    צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תשי"ח-1958 (להלן – הצו הפוקע) – בטל.
28.    אדם שביום תחילתו של צו זה היה בעל מפעל והחזיק ברשיון בר תוקף שניתן לו לפי הצו הפוקע לניהול מפעל או להיות מנהל מקצועי, יראו אותו כאילו ניתן לו רשיון לפי צו זה.
29.    תחילתו של צו זה כתום שלושה חדשים מיום פרסומו ברשומות.
30.    לצו זה ייקרא "צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש"ל-1970".

תוספת ראשונה
(סעיף 5(א1))
דרישת חובה למפעלים לשירותים תחזוקת רכב

מפעל למכונאות רכב בנזין דיזל (סימול המקצוע 020/010)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    110 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג    75 מ"ר
חדר שיפוצים    10 מ"ר
מחסן כלים וחלקים    8 מ"ר
משרד – כולל חדר המתנה    7 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    10 מ"ר
110 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון    225 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    335 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה למכונאות רכב.
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).
מפעל לחשמלאות רכב (סימול המקצוע 030)
א.    שטח ומבנה:
1.    לפי החלוקה הבאה:    75 מ"ר
שטח עבודה תחת גג    50 מ"ר
חדר שיפוצים    5 מ"ר
מחסן כלים וחלקים    5 מ"ר
משרד – כולל חדר המתנה    5 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    5 מ"ר
75 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    150 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    225 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה למקצוע "חשמל רכב".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).
מפעל לתיקון מרכבים (סימול המקצוע: 070)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    85 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג    50 מ"ר
מחסן כלים וחלקים    10 מ"ר
משרד – כולל חדר המתנה    10 מ"ר
חדר בידוד למכשירי ריתוך    5 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    10 מ"ר
85 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    150 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    235 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"תיקון מרכבים".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל לתיקון מרכבים (פח פיברגלס) וצבעות רכב (סימול המקצוע 100/070)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    145 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג    50 מ"ר
הכנה לצביעה    25 מ"ר
חדר צבע    25 מ"ר
מחסן כלים וחלקים    20 מ"ר
משרד – כולל חדר המתנה    10 מ"ר
חדר בידוד למכשירי בידוד    5 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    10 מ"ר
145 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    225 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    370 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל "כתב הסמכה" למקצוע "פחחות רכב" ואישור ניהול ל"צבעות רכב".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).
מפעל לצבעות רכב (סימול המקצוע 100)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    75 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג (הכולל חדר הכנה לצביעה)    25 מ"ר
חדר צביעה סגור אשר בו מותקנת מערכת לטיהור אויר (בהתאם לדרישות הרשות)    25 מ"ר
מחסן כלים וחלקים    10 מ"ר
משרד – כולל חדר המתנה    5 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    10 מ"ר
75 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    150 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    225 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל "אישור ניהול" ל"צבעות רכב".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).
מפעל לתיקון צמיגים ואבובים (סימול המקצוע 130)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    50 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג    25 מ"ר
מחסן כלים וחלקים    15 מ"ר
משרד – כולל חדר המתנה    5 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    5 מ"ר
50 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    75 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    125 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל "אישור ניהול" ל"תיקון צמיגים ואבובים".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).
מפעל לתיקון קרבורטורים (סימול המקצוע 145)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    50 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג    25 מ"ר
בית מלאכה    15 מ"ר
משרד – כולל חדר המתנה    5 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    5 מ"ר
50 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    75 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    125 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"תיקון קרבורטורים" או הסמכה ל"מכונאות רכב".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).
מפעל לבדיקות רכב – (קניה ומכירה) (סימול המקצוע 180)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    113 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג (לא כולל דינמומטר לבדיקת עשן)    75 מ"ר
משרד – כולל חדר המתנה    15 מ"ר
מחסן כלים וחלקים    8 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    15 מ"ר
113 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    225 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    338 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מכונאות רכב" ואושר כ"בודק רכב".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).
מחלקה מיוחדת לתיקון טרקטורונים (סימול המקצוע 191)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    50 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג    25 מ"ר
חדר שיפוצים    10 מ"ר
מחסן כלים וחלקים    5 מ"ר
משרד – כולל חדר המתנה    5 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    5 מ"ר
50 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    75 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    125 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה לאחד מהמקצועות הבאים: "מכונאות בנזין ודיזל"; או "מכונאות אופנועים וקטנועים"; או "תיקון טרקטורונים ומכונות ניידות".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).
תיקון וכיוון מיתלים ברכב (סימול המקצוע 195)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    75 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג    50 מ"ר
מחסן כלים וחלקים    10 מ"ר
משרד – כולל חדר המתנה    5 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    10 מ"ר
75 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    150 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    225 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"תיקון וכיוון מיתלים לרכב" או "למכונאות רכב".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).
התקנה ושירות למזגני אויר לרכב (סימול המקצוע 205)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    85 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג    50 מ"ר
מחסן כלים וחלקים    15 מ"ר
משרד – כולל חדר המתנה    10 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    10 מ"ר
85 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    150 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    235 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל "אישור ניהול" ל"התקנה ושירות למזגני אויר".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).
מפעל מיוחד לתיקון תיבות הילוכים אוטומטיות (סימול המקצוע 206)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    90 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג    50 מ"ר
חדר שיפוצים (כולל פינת ניקוי חלקי חילוף מופרדת)    18 מ"ר
מחסן כלים וחלקים    10 מ"ר
משרד – כולל חדר המתנה    8 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    4 מ"ר
90 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    100 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    190 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"תיקון תיבות הילוכים אוטומטיות" או "מכונאות רכב".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).
מפעל לתיקון רדיאטורים (מצננים) (סימול המקצוע: 060)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    50 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג    25 מ"ר
בית מלאכה    10 מ"ר
מחסן כלים וחלקים    10 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    5 מ"ר
50 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    75 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    125 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"תיקון רדיאטורים (מצננים)".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל למסגרות רכב ותיקון ארגזים (סימול המקצוע: 080)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    110 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג    75 מ"ר
בימ"ל לעבודות ארגזים ומסגרות    10 מ"ר
מחסן כלים וחומרים    5 מ"ר
משרד – כולל חדר המתנה    5 מ"ר
חדר בידוד למכשירי ריתוך    5 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    10 מ"ר
110 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    110 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    225 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מסגרות רכב".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל לתיקון צינורות פליטה ודודי עמם (סימול המקצוע: 081)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    50 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג    25 מ"ר
בית מלאכה    10 מ"ר
מחסן כלים וחלקים    10 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    5 מ"ר
50 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    75 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    125 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"פחחות רכב", או "מסגרות רכב", או "מכונאות רכב", או "תיקון מצננים", או אישור ניהול ל"צינורות פליטה ודודי עמם".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל לתיקון קפיצים (סימול המקצוע: 090)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    80 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג    50 מ"ר
בית מלאכה לנפחות    10 מ"ר
מחסן כלים וחלקים    10 מ"ר
משרד – כולל חדר המתנה    5 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    5 מ"ר
80 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    150 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    230 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"תיקון קפיצים".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל לתיקון מכללי בלמים (סימול המקצוע: 091)
א.    שטח ומבנה:
תתקבל הצעת המבקש לשטח כשהיא מלווה בתוכנית מפורטת כולל אפשרות פריקה וטעינה להנחת דעת הרשות.
ב.    ידע מקצועי:
1.    מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מכונאות רכב או מכללי בלמים".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל לזגגות רכב (סימול המקצוע: 120)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    50 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג    25 מ"ר
בית מלאכה    10 מ"ר
מחסן כלים וחלקים    5 מ"ר
משרד – כולל חדר המתנה    5 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    5 מ"ר
50 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    75 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    125 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי אשר הוכיח להנחת דעת הרשות שהינו בעל סיווג מקצועי 3 של האיגוד המקצועי הגדול ביותר, שהינו בעל נסיון מעשי של שנה אחת לפחות מיום קבלת הסווג המקצועי הגבוה ביותר.
כמו כן ימציא תעודה בדבר העדר רישום פלילי להנחת דעת הרשות, ויעמוד בבחינה שקבעה הרשות.
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל לחידוש ושיפוץ מנועים (סימול המקצוע: 140)
א.    שטח ומבנה:
תתקבל הצעת המבקש לשטח כשהיא מלווה בתוכנית מפורטת, כולל אפשרות לפריקה וטעינה להנחת דעת הרשות.
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מכונאות רכב".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל לחלפים עיבוד שבבי וריתוך (סימול המקצוע: 141)
א.    שטח ומבנה:
תתקבל הצעת המבקש לשטח כשהיא מלווה בתוכנית מפורטת כולל אפשרות פריקה וטעינה להנחת דעת הרשות.
ב.    ידע מקצועי:
1.    מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"חלפים עיבוד שבבי וריתוך".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל לחידוש ושיפוץ מכללי חשמל (סימול המקצוע: 142)
א.    שטח ומבנה:
תתקבל הצעת המבקש לשטח כשהיא מלווה בתוכנית מפורטת כולל אפשרות פריקה וטעינה להנחת דעת הרשות.
ב.    ידע מקצועי:
1.    מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"חשמל רכב".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל לתיקון רפידות ותופי בלם (סימול המקצוע: 143)
א.    שטח ומבנה:
תתקבל הצעת המבקש לשטח כשהיא מלווה בתוכנית מפורטת כולל אפשרות פריקה וטעינה להנחת דעת הרשות.
ב.    ידע מקצועי:
1.    מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מכונאות רכב".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל לתיקון מחוונים (סימול המקצוע: 144)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    50 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג    25 מ"ר
סככה/בית מלאכה    15 מ"ר
משרד כולל חדר המתנה    5 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    5 מ"ר
50 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    75 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    125 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל אישור לניהול מקצוע "תיקון מחוונים".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל למכונאות אופנועים/קטנועים/אופניים עם מנוע עזר (סימול המקצוע: 150)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    50 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג    25 מ"ר
חדר שיפוצים    10 מ"ר
מחסן כלים וחלקים    5 מ"ר
משרד כולל חדר המתנה    5 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    5 מ"ר
50 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    75 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    125 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מכונאות אופנועים; קטנועים ואופניים עם מנוע עזר".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל לתיקון משאבות ומתזים לדיזל (סימול המקצוע: 160)
א.    שטח ומבנה:
תתקבל הצעת המבקש לשטח כשהיא מלווה בתוכנית מפורטת כולל אפשרות פריקה וטעינה להנחת דעת הרשות.
ב.    ידע מקצועי:
1.    מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"תיקון משאבות ומתזים לדיזל".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל בדיקות עשן ברכב דיזל (סימול המקצוע: 170)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    75 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג (אורך 10 מ' לפחות)    50 מ"ר
משרד – כולל חדר המתנה    10 מ"ר
מחסן כלים וחלקים    5 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    10 מ"ר
75 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    150 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    225 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מכונאות רכב" ותעודת בוחן עשן.
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מוסך רישוי לשירות עצמי (סימול המקצוע: 171)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    130 מ"ר    210 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:    לרכב עד 4000 ק"ג    לרכב מעל 4000 ק"ג
מ.כ.מ.    מ.כ.מ.
מסלול בדיקות    100 מ"ר    120 מ"ר
משרד    10 מ"ר    10 מ"ר
מחסן ציוד    10 מ"ר    15 מ"ר
חדר אוכל ושירותים    10 מ"ר    15 מ"ר
מבנה להתקנת דינמומטר שילדה        50 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    200 מ"ר    250 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    330 מ"ר    460 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה במקצוע "מכונאות רכב" המחזיק בתעודת בוחן רכב ורשיון נהיגה לרכב הנבדק במוסך הרישוי.
2.    1 בוחן מוסמכים בעל רשיון נהיגה לרכב הנבדק במוסך הרישוי.
3.    1 פקידים/ות סיכום
אחד מבוחני המוסך יהיו בעלי תעודת בוחן עשן בתוקף (למבקשים אישור על רכב מעל 4000 ק"ג מ.כ.מ.)
הערה:    בנוסף לעמידה בתקן חובה יש להצטייד ב"כתב הרשאה" עפ"י תקנה 273 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

מוסך רישוי לציוד חקלאי (סימול המקצוע: 172)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    125 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
תא בדיקה    50 מ"ר
משרד    30 מ"ר
מחסן ציוד    10 מ"ר
חדר אוכל שירותים    10 מ"ר
מסלול סלול ומצופה לבדיקת בלמי טרקטורים    25 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    125 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    250 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה במקצוע "טרקטורים ומכונות ניידות" המחזיק בתעודת בוחן רכב וברשיון נהיגה לטרקטור.
הערה:    בנוסף לעמידה בתקן חובה יש להצטייד ב"כתב הרשאה" עפ"י תקנה 273 לתקנות התעבודה, התשכ"א-1961.

מכון רישוי פתוח לשירות הציבור (סימול המקצוע: 181)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    365 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
מסלול בדיקות לכל סוגי הרכב    120 מ"ר
מסלול בדיקות לרכב פרטי    100 מ"ר
משרד כולל חדר המתנה    30 מ"ר
מחסן ציוד    10 מ"ר
חדר אוכל ושירותים    30 מ"ר
מבנה להתקנת דינמומטר שלדה    50 מ"ר
מסלול סלול ומצופה לבדיקת בלמי אופנועים וטרקטורים    25 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    1200 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    1565 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה במקצוע "מכונאות רכב" המחזיק בתעודת בוחן רכב או לחילופין אישור ניהול למכון רישוי אשר הוסמך כבוחן והמחזיק ברשיון נהיגה לרכב משא מדרגה 03 לפחות.
2.    4 בוחנים מוסמכים בעלי רשיון נהיגה לרכב משא מדרגה 03 לפחות.
3.    2 פקידים/ות סיכום
שניים מבוחני המכון יהיו בעלי תעודת בוחן עשן בתוקף.
שניים מבוחני המכון יהיו בעלי רשיון נהיגה לאופנוע וטרקטור.
הערה:    בנוסף לעמידה בתקן חובה יש להצטייד ב"כתב הרשאה" עפ"י תקנה 273 לתקנות התעבודה, התשכ"א-1961.

רישום ראשוני לרכב חדש (סימול המקצוע: 187)
א.    שטח ומבנה:
על היזם להמציא הסכם עם יבואן אחר המחזיק ברשיון למקצוע רישום ורישוי לרכב חדש (סימול מקצוע 188) המסדיר בדיקה טכנית של הרכב על מסלולו.
ב.    ידע מקצועי:
1.    מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מכונאות רכב" או לחילופין "אישור ניהול למכון רישוי" המחזיק בתעודת בוחן רכב ורשיון נהיגה בהתאם לסוג הרכב הנבדק.
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
הערה:    1.    בנוסף לעמידה בתקן חובה יש להצטייד ב"כתב הרשאה" עפ"י תקנה 273 לתקנות התעבורה.
2.    ניתן לאשר מקצוע זה רק ליבואן המיבא עד 500 כלי רכב בשנה.

רישום ורישוי (טסט) לרכב חדש (סימול המקצוע: 188)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    130 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
מסלול בדיקות לרכב פרטי    100 מ"ר
משרד    10 מ"ר
מחסן ציוד    10 מ"ר
חדר אוכל שירותים    10 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    300 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    430 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה במקצוע "מכונאות רכב" המחזיק בתעודת בוחן רכב או לחילופין "אישור ניהול למכון רישוי" אשר הוסמך כבוחן רכב והמחזיק ברשיון נהיגה לרכב הנבדק במוסך.
2.    בוחן רכב בעל רשיון נהיגה לרכב הנבדק במוסך.
3.    1 פקיד/ת סיכום
אחד מבוחני המוסך יהיה בעל תעודת בוחן עשן בתוקף.
הערה:    בנוסף לעמידה בתקן חובה יש להצטייד ב"כתב הרשאה" עפ"י תקנה 273 לתקנות התעבודה, התשכ"א-1961.

לתיקון טרקטורים ומכונות ניידות (סימול המקצוע: 190)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    225 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג    150 מ"ר
חדר שיפוצים    25 מ"ר
מחסן כלים וחלקים    20 מ"ר
משרד כולל חדר המתנה    15 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    15 מ"ר
225 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    450 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    675 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מכונאות טרקטורים ומכונות ניידות".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל למלגזות הרמה (סימול המקצוע: 194)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    75 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג/מרוצף או סלול    50 מ"ר
חדר שיפוצים    10 מ"ר
מחסן כלים וחלקים    5 מ"ר
משרד כולל חדר המתנה    5 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    5 מ"ר
75 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    150 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    225 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מכונאות מלגזות" או "טרקטורים ומכונות ניידות".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

ניידות תיקון לדרך בין עירונית (סימול המקצוע: 202)
א.    רכב מתאים (תאור כללי של הניידת):
1.    הרכב יהיה מצוייד במקום איחסון לכלי עבודה, חומרים וציוד בהתאם לרשימה.
2.    הרכב יהיה מצוייד במלחציים.
3.    הרכב יהיה מצוייד בסידורי תאורה חיצונית מיוחדת להארת הרכב ומקום התיקון ברכב המטופל.
4.    הרכב יסומן במילים "מוסך נייד" בציון שמו של בעל הרשיון, כמו כן יסומן על גבי הרכב מספר הרשיון והמפעל בצבע אדום.
5.    הציוד והכלים המותקנים על גבי הרכב לא יבלטו מתוך הרכב עצמו.
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מכונאות רכב", ויופעל בעזרת כלי רכב בודד בלבד.
2.    במקרים מיוחדים בהם מפעילות חברות או מוסדות "ניידות" לטיפול באוכלוסיה מוגדרת מראש, ניתן לאשר הפעלת מס' כלי רכב, כאשר בנוסף למנהל המקצועי המוסמך יופעלו הניידות על ידי עובדים בעלי סווג מקצועי 2 במכונאות או סוג 2 בחשמל אשר יבחנו בחינה מעשית במערכות המצויינות בסעיף ב' לעיל.
אולם גם במקרה כזה תחול האחריות המקצועית לפעולות העובדים הנוספים, על המנהל המקצועי של ה"מוסך הנייד".
ג.    הערות כלליות:
יש להבדיל בין "שליחו" של מוסך רגיל היוצא לתיקון דרך על פי הזמנתו של הלקוח לבין "מוסך נייד" הנע בכבישים בין עירוניים ומציע את שירותיו לנזקקים.
תנאי ההפעלה:
1.    המוסך הנייד יהיה מוגבל לתיקונים במערכות הבאות בלבד:
–    מערכת ההצתה
–    מערכת הדלק
–    מערכת הקירור
–    מערכת הבלמים (אך ורק תקונים אשר ניתן לבצעם בשלמות ובפרק זמן שלא יעלה על שעת עבודה אחת)
–    מערכת החשמל (למעט מערכת הטעינה)
2.    מפעיל המוסך הנייד, יבצע את התיקונים מחוץ לתחום הדרך בלבד, ואילו תיקונים שאינם ניתנים לביצוע מחוץ לתחום הדרך יבוצעו במוסך מורשה רגיל על פי בחירתו של בעל הרכב
3.    במידה ומבוצע תיקון ארעי בלבד, יוחתם הלקוח על הצהרה כי ידוע לו כי התיקון הינו ארעי בלבד, לצורך הגעתו עד למוסך המורשה הקרוב
4.    מפעיל "המוסך הנייד" יחוייב במתן חשבון ללקוח בו יפורטו: השרות שניתן על ידו, חלקי החילוף ששימשו לתיקון התקלה כולל שם החלק, תוצרו ומחירו ללקוח על גבי החשבון בו יפורטו שמו ומענו המלא של בעל הרשיון ל"מוסך הנייד"
5.    מפעיל "המוסך הנייד" יוודא כי לאחר גמר ביצוע התיקונים, לא יוותרו שאריות/פסולת/שמנים ואביזרים אחרים בתחום הדרך

מפעל לתיקון וכיול טכוגרפים (סימול המקצוע: 207)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    75 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג    50 מ"ר
בית מלאכה    15 מ"ר
משרד + חדר המתנה    5 מ"ר
חדר אוכל + שירותים    5 מ"ר
75 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    150 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    225 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי המחזיק באישור ניהול ל"תיקון מחוונים", ואישור נוסף מהרשות שעמד בהצלחה בהשתלמות ל"תיקון וכיול טכוגרפים".
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

מפעל לבדיקת רכב לאחר תאונה (סימול המקצוע: 300)
א.    שטח ומבנה:
1.    שטח המבנה כולו:    75 מ"ר    125 מ"ר
לפי החלוקה הבאה:    לרכב עד 4000 ק"ג    לרכב מעל 4000 ק"ג
מ.כ.מ.    מ.כ.מ.
שטח עבודה    50 מ"ר    100 מ"ר
משרד כולל חדר המתנה    10 מ"ר    10 מ"ר
מחסן כלים וחלקים    5 מ"ר    5 מ"ר
חדר אוכל ושירותים    10 מ"ר    10 מ"ר
2.    שטח חניה ותימרון:    100 מ"ר    150 מ"ר
סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל    175 מ"ר    275 מ"ר
הערה:    במידה והמפעל ממוקם במכון רישוי הפתוח לשרות הציבור (סימול מקצוע 181) תוספת השטח הנדרש יהיה כדלקמן:
לרכב פרטי 25 מ"ר בנוי, 75 מ"ר חניה ובסה"כ 100 מ"ר
לרכב משא 50 מ"ר בנוי, 100 מ"ר חניה ובסה"כ 150 מ"ר
ב.    ידע מקצועי:
1.    המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי המחזיק בכתב הסמכה ל"מכונאות רכב" ואשר רשום בפנקס המהנדסים ו/או ההנדסאים במגמת מכונות ו/או רכב.
2.    המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
3.    המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל (מוסך).

תוספת שניה
(תקנה 22)
טור א'    טור ב'
השירות    השכר המקסימלי בשקלים
בדיקת פליטת עשן מרכב דיזל בעל סרן אחורי אחד    63
בדיקת פליטת עשן מרכב דיזל בעל שני סרנים אחוריים    92
בדיקה שנתית של רכב פרטי, אופנוע, מונית, טרקטור, רכב עבודה ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 8,000 ק"ג בתחנת בדיקה מאושרת    22
בדיקה שנתית של רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר מעל 8,000 ק"ג, ואוטובוס בתחנת בדיקה מאושרת    33

ב' באב תש"ל (4 באוגוסט 1970)

עזר וייצמן
שר התחבורה