פקודת הנזיקין הנגרמים על ידי ספינות בניווט

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

פקודת הנזיקין הנגרמים על ידי ספינות בניווט

תוכן ענינים
השם הקצר    סעיף 1
אחריות בעליה או רב חובלה של ספינה בניווט לנזק שנגרם על ידה    סעיף 2

פקודת הנזיקין הנגרמים על ידי ספינות בניווט
מס' 11 לש' 1939(5)
פקודה המטילה על בעלי ספינות ורבי החובל שלהן אחריות לנזק הנגרם כתוצאה מהילוכן בים בניווט
1.    פקודה זו תיקרא פקודת הנזיקין הנגרמים ע"י ספינות בניווט, 1939.
2.    למרות כל האמור בכל חוק עותומני או בכל חוק אחר או פקודה אחרת, הרי הבעלים או רב החובל של כל ספינה בניווט, בין שהניווט הוא מאונס ובין שהוא בצורה אחרת, יהא אחראי לכל אבדן או היזק שנגרמו ע"י הספינה או ע"י משגה בנהיגת הספינה.

(5) פורסמה ע"ר מס' 877 מיום 6.4.1939 תוס' 1, עמ' (ע) 15, (א) 21.