משרד עורכי דין אביב והבה – מאגרי חקיקה

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשסא-2000
חוק איסור לשון הרע תשכה-1965
חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנד-1994
חוק בתי המשפט נוסח משולב, תשמד-1984
חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכג-1962
חוק הגנת הפרטיות, תשמא-1981
חוק הגנת הצרכן, תשמא-1981
חוק הדיור המוגן, תשעב-2012
חוק החוזים (חלק כללי), תשלג-1973
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשלא-1970
חוק החוזים האחידים, תשמג-1982
חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשיח-1957
חוק זכויות החולה, תשנו-1996
חוק זכויות הסטודנט, התשסז-2007
חוק זכויות התלמיד, תשסא-2000
חוק חוזה הביטוח, תשמא-1981
חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשלב-1972
חוק עוולות מסחריות, תשנט-1999
חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשלט-1979
חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות) תשמט – 1989
חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשלה-1975
חוק רישוי עסקים, תשכח-1968
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנח-1998
חוק יסוד חופש העיסוק
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תשל-1970
פקודת הנזיקין [נוסח חדש]
פקודת הנזיקין הנגרמים על ידי ספינות בניווט
פקודת הראיות [נוסח חדש], תשלא-1971
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תשל-1970
תקנות הנזיקין (אחריות עובדי ציבור), תשסו-2006
חוק ההוצאה לפועל, תשכז-1967
חוק העונשין, תשלז-1977 – חלק א'
חוק העונשין, תשלז-1977 – חלק ב'