חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

תוכן ענינים
עקרונות יסוד חוק יסוד: חופש העיסוק תשנד 1994    סעיף 1
מטרה    סעיף 1א
שמירה על החיים הגוף, והכבוד    סעיף 2
שמירה על הקנין    סעיף 3
הגנה על החיים, הגוף והכבוד    סעיף 4
חירות אישית    סעיף 5
יציאה מישראל וכניסה אליה    סעיף 6
פרטיות וצנעת הפרט    סעיף 7
פגיעה בזכויות חוק יסוד: חופש העיסוק תשנד 1994    סעיף 8
סייג לגבי כוחות הבטחון    סעיף 9
שמירת דינים    סעיף 10
תחולה    סעיף 11
יציבות החוק    סעיף 12

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
1.    זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.

1א.    חוק-יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

2.    אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.
3.    אין פוגעים בקנינו של אדם.
4.    כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו.
5.    אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת.
6.    (א)    כל אדם חופשי לצאת מישראל.
(ב)    כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל.
7.    (א)    כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.
(ב)    אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.
(ג)    אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.
(ד)    אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.
8.    אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.

9.    אין מגבילים זכויות שלפי חוק-יסוד זה של המשרתים בצבא-הגנה לישראל, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר ובארגוני הבטחון האחרים של המדינה, ואין מתנים על זכויות אלה, אלא לפי חוק ובמידה שאינה עולה על הנדרש ממהותו ומאופיו של השירות.
10.    אין בחוק-יסוד זה כדי לפגוע בתקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק-היסוד.
11.    כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק-יסוד זה.
12.    אין בכוחן של תקנות שעת-חירום לשנות חוק-יסוד זה, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים; ואולם בשעה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, מותר להתקין תקנות שעת-חירום מכוח הסעיף האמור שיהא בהן כדי לשלול או להגביל זכויות לפי חוק-יסוד זה, ובלבד שהשלילה או ההגבלה יהיו לתכלית ראויה ולתקופה ובמידה שלא יעלו על הנדרש.

יצחק שמיר         דב שילנסקי
ראש הממשלה    יושב ראש הכנסת

חיים הרצוג
נשיא המדינה