חוק הבטיחות במקומות ציבוריים

Comments 0 by in מאגרי חקיקה
11 ביולי 2014

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים , תשכ"ג-1962

תוכן ענינים
סעיף 1     הגדרות
סעיף 2     תקנות בטיחות
סעיף 3     תנאי מכללא ברשיונות
סעיף 4     אחראי לבטיחות במקום אסיפות קבוע
סעיף 5     מודעה מוקדמת
סעיף 6     אחראי לבטיחות בעצרת עם
סעיף 7     קיום עצרת עם לפי היתר
סעיף 9     הפסקת הכניסה למקום האסיפה
סעיף 10     ביצוע הצו
סעיף 11     זכות כניסה
סעיף 11ה     שינוי התוספת
סעיף 12     אחריות פלילית של האחראי לבטיחות
סעיף 13     הפרעה במילוי תפקיד
סעיף 14     הפרת  תקנות הבטיחות
סעיף 15     אי מתן הודעה מוקדמת
סעיף 16     אחריות המנהלים של חבר בני אדם
סעיף 17     חובת הראיה
סעיף 18     שמירת סמכויות
סעיף 19     ביטולים
סעיף 20     ביצוע

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ"ג-1962*
1.    בחוק זה –
"אסיפה" – התקהלות מאורגנת של בני אדם, בין שהגישה אליה בתמורה ובין ללא תמורה, הכל בסייגים כמפורט להלן:
(1)    התקהלות של מוזמנים שאין לכלל הציבור גישה אליה – למעט במקום המשמש לטכסים ולשמחות, אף אם אין זה שימושו היחיד – איננה אסיפה;

(2)    התקהלות במהלך עסקו של המארגן, כשתנאי הבטיחות לניהול העסק במקום ההתקהלות נקבעו ברשיון או בהיתר לפי כל חיקוק – איננה אסיפה;
(3)    על אף האמור בפסקה (2) – גם עינוג ציבורי – כהגדרתו בסעיף 3 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 – הוא אסיפה;

"עצרת עם" – אחד מאלה:
(1)    אסיפה שמספר המשתתפים בה 500 או יותר, למעט –
(א)    עינוג ציבורי;
(ב)    אסיפה שלעריכתה ניתן רשיון או היתר לפי חיקוק אחר;
(ג)    אסיפה המתקיימת במקום אסיפות קבוע;
(2)    אירוע ספורטיבי שמספר הצופים בו הוא 7000 או יותר.
"מקום אסיפות קבוע" – מקום המשמש דרך קבע לאסיפות;
"אירוע ספורט" – אסיפה לשם צפיה בפעילות ספורט, בענף ספורט המפורט בתוספת, המתקיימת בזירת פעילות ספורט;

"בית משפט" – (נמחקה);

"חוק הספורט" – חוק הספורט, תשמ"ח-1988;

"ספורט" או "פעילות ספורט" – כהגדרתם בחוק הספורט;

"זירת פעילות ספורט" – מקום המיועד והמסומן לקיום פעילות ספורט ובסמוך לו;

"מקום שבו מתקיים אירוע ספורט" – זירת פעילות ספורט וכן האזור שבו נמצא הקהל באירוע הספורט או שמיועד לו, והכל במועד קיום אירוע הספורט או בתכוף לו.

2.    (א)    שר הפנים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, רשאי לקבוע לאסיפות במקומות אסיפות קבועים או במקומות אחרים, בתקנות, הוראות בענינים אלה:
(1)    עזרה ראשונה;
(2)    (נמחקה) ;
(3)    סדרני בטיחות שיתמנו על ידי האחראי לבטיחות באסיפה ושיעמדו לרשותו, וסימני ההיכר של סדרנים אלה; בחוק זה, "סדרן בטיחות" – למעט סדרן לאירועי ספורט, כהגדרתו בחוק לאיסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008;
(4)    המספר המקסימלי של הרשאים להיכנס למקום האסיפה בשים לב לשטחו והצגת מודעה בדבר המספר המקסימלי וכן מודעות אחרות הנוגעות לבטיחות הקהל;
(5)    סידורים כיוצא באלה לשם הגנת המשתתפים באסיפה והנמצאים בשכנותה;
(6)    (נמחקה);
(7)    הוראות וכללי התנהגות לשם שמירה על הסדר הציבורי ועל שלומם ובטיחותם של המשתתפים בפעילות ספורט, לרבות לענין זירת פעילות הספורט.
(א1)    השר לביטחון הפנים רשאי לקבוע לאסיפות במקומות אסיפות קבועים או במקומות אחרים, הוראות לעניין אמצעי בטיחות אש והצלה, כיבוי ומניעת דליקות.
(ב)    התקנות לאסיפות שלא במקומות אסיפות קבועים יכול שיחולו לגבי שטח המדינה כולו או כל חלק ממנה, לגבי כל האסיפות או סוגים מיוחדים שלהן.
(ג)    תקנות בדבר סדרני בטיחות יותקנו לאחר התייעצות עם ועדת הפנים של הכנסת.
(ד)    תקנות לענין אירוע ספורט ומקום שבו מתקיים אירוע ספורט, יותקנו לאחר התייעצות גם עם שר המדע התרבות והספורט.

3.    רשיון על-פי פקודת בנין ערים, 1936, פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן), פקודת השעשועים הציבוריים, 1935, וכל רשיון אחר הנדרש על- פי חיקוק לגבי השימוש במקום אסיפות קבוע, יראו אותם כאילו הותנו גם בקיום הוראותיהן של התקנות לפי חוק זה.
4.    ניתן רשיון לפי כל חיקוק לגבי השימוש במקום אסיפות קבוע, יהיה בעל הרשיון אחראי לבטיחות לענין חוק זה; באין רשיון, יהיה המחזיק בפועל במקום אחראי לבטיחות כאמור.
5.    לא יאוחר מ- 5 ימים לפני עריכת עצרת עם ימסור מארגן עצרת העם למי ששר הפנים ימנה אותו לכך, הודעה בכתב על מקומה, מועדה וכן על תכניתה אם יש בה חשיבות לענין בטיחות המשתתפים בעצרת והנמצאים בשכנותה (להלן – הודעה מוקדמת).
6.    ההודעה המוקדמת תפרט את שמו ומענו של האחראי לבטיחות בעצרת העם ותכלול בגוף ההודעה ובכתב את הסכמתו לקבל על עצמו את האחריות לביצוע חוק זה והתקנות על- פיו; האחראי לבטיחות בעצרת עם יהיה תושב ישראל ובגיר.
7.    עריכת עצרת עם שלא ניתנה עליה הודעה מוקדמת לפי סעיף 5 טעונה היתר מראש ממי ששר הפנים ימנה אותו לכך.
8.    נוכח קצין משטרה בדרגת פקד או מעלה במקום של אסיפה, בסמוך לפני התחלתה או במהלך האסיפה, ולא נתקיימו לגביה הוראות של תקנות לפי חוק זה, יתן הקצין לאחראי לבטיחות, ובהעדרו – למארגן האסיפה שבמקום, התראה לתקן את הליקויים תוך הזמן שיקבע; לא תוקנו הליקויים תוך אותו זמן או לא היה האחראי לבטיחות או המארגן במקום אותה שעה, רשאי הקצין כשהוא נוכח במקום האסיפה –
(1)    אם טרם התחילה – לצוות על אי- קיומה;
(2)    אחרי שהתחילה – לצוות על פיזורה, אם היה לו חשש סביר שעקב אי- קיום התקנות קיימת סכנת נפשות של ממש.
9.    נוכח קצין משטרה בדרגת פקד או מעלה במקום שבו מתקיימת אסיפה ויש לו יסוד סביר להניח כי המספר המקסימלי של בני- אדם שמותר להם להיות במקום לפי כל חיקוק כבר נמצאים בו, רשאי הוא לצוות על הפסקת הכניסה לאותו מקום.
10.    לשם ביצוע הצווים לפי סעיף 8 או 9 רשאי הקצין להורות לאחראי לבטיחות ולכל שוטר לאחוז באמצעים הדרושים כדי למנוע את קיום האסיפה או כדי לפזרה, או כדי למנוע כניסת אנשים נוספים, הכל לפי הענין, ואם תהא התנגדות לאמצעים אלה, רשאי השוטר להשתמש בכוח באופן סביר כדי להתגבר על התנגדות זו, מבלי להיות אחראי אחריות פלילית או אזרחית על פעולה זו.
11.    שוטר במדים רשאי להיכנס בכל עת סבירה למקום שיש לו יסוד סביר להניח שמתקיימת או עומדת להתקיים בו אסיפה כדי להיווכח אם קויימו בו התקנות לפי חוק זה.
11א.    (בוטל).

11א1.    (בוטל).

11א2.    (בוטל).

11ב.    (בוטל).

11ג.    (בוטל).

11ד.    (בוטל).

11ה.    שר הפנים רשאי, בהתייעצות עם שר המדע התרבות והספורט ועם השר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לשנות את התוספת.

12.    לא קויימו באסיפה תקנות לפי חוק זה, יהיה האחראי לבטיחות, כאמור בסעיפים 4 או 6, הכל לפי הענין, ובאין אחראי, מארגן האסיפה, אשם בעוון, ודינו – מאסר שנתיים או קנס 3000 ל"י, זולת אם הוכיח שנקט באמצעים סבירים לקיום התקנות לפי חוק זה.
13.    מי שמפריע לאחראי לבטיחות או לסדרן בטיחות במילוי תפקידם לפי חוק זה או מי שאינו מקיים את הוראותיהם, דינו – מאסר שנה אחת או קנס 1000 לירות.
14.    כל אדם, זולת האחראי לבטיחות, המפר ביודעין הוראות תקנות לפי חוק זה החלות עליו – דינו מאסר שלושה חדשים או קנס 500 לירות.
15.    המארגן עצרת עם שלא ניתנה עליה הודעה מוקדמת לפי סעיף 5 או היתר לפי סעיף 7, דינו – קנס 500 לירות.
16.    נעברה עבירה לפי סעיף 12 על- ידי אחראי לבטיחות שהוא חבר בני- אדם, יהא אשם בעבירה גם כל מי שבעת ביצוע העבירה היה מנהל או מזכיר של אותו חבר, זולת אם הוכיח אחד משני אלה:
(1)    העבירה נעברה שלא בידיעתו;
(2)    הוא נקט באמצעים סבירים למניעת ביצוע העבירה.
17.    הטוען שלהתקהלות פלונית אין לכלל הציבור גישה אליה – עליו הראיה.
18.    סמכויות וחיובים לפי חוק זה אינם גורעים מסמכויות וחיובים לפי חיקוק אחר.
19.    בטלים –
(1)    החוק העותומני על האסיפות הפומביות מיום 20 מג'ימאד אל אואל, 1327 (27 במאי 1909);
(2)    ההודעה מס' 56 מיום 3 בדצמבר 1920 בדבר אסיפות פומביות.
20.    שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה.

תוספת ראשונה
(סעיף 1)

(א)    כדורגל.
(ב)    כדורסל.

תוספת שניה
(בוטלה)

יצחק בן- צבי    דוד בן- גוריון    חיים משה שפירא
נשיא המדינה    ראש הממשלה    שר הפנים